ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  เลขที่ตั้ง  542  ถ. พระราม 9  แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนลำดับที่ 428 ของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนเคียงวัด

 

 ซึ่งนางสาวจวงจันทร์  สิงหเสนี          น้อมเกล้าถวายที่ดิน เนื้อที่ 5-0-01 ไร่   แด่มูลนิธิชัยพัฒนา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานที่ดินให้กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2536  เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน   เพื่อเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาส  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  50  ปี  ทรงพระราชทานนามโรงเรียน  และมีพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เปิดป้ายโรงเรียน  ในวันที่ 1  กรกฎาคม  2539
      ปัจจุบัน  นายชูชาติ  โพธิ์นิ่มแดง ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก