วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาครูให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มุ่งพัฒนานักเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท “บวร”  ให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  รักษ์ความเป็นไทย  ทันสมัยด้านเทคโนโลยี  มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน