พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักการมีส่วนร่วม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูให้มีความสามาถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  4. ส่งเสริมครู  บุคลากร และนักเรียนให้มีคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท “บวร”
  5. พัฒนาครู  บุคลากรและนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
 
เป้าหมาย (Goals)
 
         1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
         2.  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณและวิชาชีพ
         3.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         4.  เพื่อพัฒนาครู  บุคลากรและนักเรียน  น้อมนำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท “บวร”  ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
         5.  เพื่อพัฒนาครู  บุคลากรและนักเรียน  ให้มีความรู้ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน