คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน


“  กตัญญู  รู้รัก  สามัคคี  ”