คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา